Universidade de Brasília (UnB), Brazylia

Adres strony internetowej: https://www.unb.br/
Liczba stypendiów i długość pobytu:

 • 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym 2024/2025 (sierpień – grudzień 2024)
 • 2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2024/2025 (marzec – lipiec 2025)

Dla kogo: 

 • studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (po zaliczeniu pierwszego roku), II stopnia;
 • doktoranci

Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2) – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną w języku angielskim lub portugalskim:

 1. Learning agreement;
 2. Kopia paszportu;
 3. Karta Przebiegu Studiów / Transcript of Records (wystawia jednostka prowadząca studia);
 4. Życiorys naukowy;
 5. List nominacyjny wystawiony przez UW (Biuro Współpracy z Zagranicą po zakwalifikowaniu);
 6. Oświadczenie o posiadaniu wystarczających funduszy podczas pobytu w Brazylii;
 7. Studenci studiów doktoranckich przedstawiają również projekt badawczy zgodny z międzynarodowymi standardami akademickimi;
 8. Kopię dyplomów oraz Transcript of Records z wcześniejszego przebiegu studiów (dotyczy tylko studentów studiów magisterskich i doktoranckich).

 

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie INT UnB Mobilidade acadêmica, w Fact Sheet 2024-2025 oraz w przewodniku Guide for International Student.
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. Zarówno UW, jak i UnB nie pośredniczą w procesie. Informacje na ww. stronie;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą;
 • Osoby nominowane są zobowiązane dostarczyć do UnB wymagane dokumenty – zgodnie z informacją na stronie INT UnB Mobilidade acadêmica:
  • osoby rozpoczynające kształcenie w semestrze zimowym 2024/2025 (sierpień – grudzień) do 1 kwietnia 2024 r.
  • osoby rozpoczynające kształcenie w semestrze letnim 2024/2025 (marzec – lipiec) do 1 listopada 2024 r.
 • Przed wyjazdem student/doktorant zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

 

Termin składania wniosków do BWZ:

 • na wyjazd w semestrze zimowym 2024/25: 11.03.2024 r
 • na wyjazd w semestrze letnim 2024/25: 01.10.2024 r.

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, przesyłając wiadomość (temat: Brazylia – UnB – semestr zimowy 2023/24) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, e-mail: katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 24