Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Adres strony internetowejhttps://www.unam.mx/#
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych
Termin pobytu: semestr zimowy 2024/2025 (sierpień-grudzień)
Dla kogo:

  1. studenci studiów I st. i j.m. od drugiego roku, którzy uzyskali min. 80 ECTS z toku studiów;
  2. studenci studiów II st.

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

  • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej;
  • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
  2. Karta Przebiegu Studiów w j. angielskim podpisana przez osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej studia – studenci pierwszego roku studiów II st. przedkładają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu studiów I st.;
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 4,00);
  4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
  5. Certyfikat znajomości języka hiszpańskiego SIELE lub DELE na poziomie B2 (wszystkie cztery komponenty na poziomie B2) – dla kandydatów, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym;
  6. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Szczegóły wymiany:

Termin składania dokumentów do BWZ26.02.2024 r. przedłużenie naboru do 1 marca 2024 r. do 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, przesyłając wiadomość (temat: Meksyk – UNAM semestr zimowy 2024/25) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24
tel. 22 55 24 082
katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl