Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Adres strony internetowej: https://www.unam.mx/#
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych
Termin pobytu: semestr letni 2023/24 (styczeń-czerwiec)
Dla kogo:

 1. studenci studiów I st. i j.m. od drugiego roku, którzy uzyskali min. 80 ECTS z toku studiów
 2. studenci studiów II st.

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/dyrektora ds. kształcenia/koordynatora ds. mobilności/dyrektora kolegium w zależności od jednostki i programu studiów;
 2. Karta Przebiegu Studiów podpisana przez osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej studia;
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 4,00) – studenci pierwszego roku studiów II st. przedkładają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu studiów I st.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 5. Certyfikat znajomości języka hiszpańskiego SIELE lub DELE na poziomie B2 (wszystkie cztery komponenty na poziomie B2) – dla kandydatów, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym;
 6. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Szczegóły wymiany:

 • Informacje dot. wymiany: https://www.unaminternacional.unam.mx/es/blog/info-lic-estudiante-extranjero-nacional
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie:
 • UNAM oferuje zajęcia w języku hiszpańskim
 • Oferta dydaktyczna w j. angielskim jest bardzo ograniczona
  • WAŻNE: certyfikat SIELE/DELE na poziomie B2 wymagany jest bez względu na język wykładowy wybranych przedmiotów
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Informacje dot. procedury zgłoszeniowej dla studentów, którzy zostaną zakwalifikowani na wymianę w UNAM:
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania dokumentów do BWZ: poniedziałek 11 września 2023 r. do 23:59 czasu warszawskiego. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, przesyłając wiadomość (temat: Meksyk – UNAM semestr letni 2023/24) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
bud. Stary BUW, p. 207
tel. 22 55 24 008
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl