Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) – Toluca

Adres strony internetowej: https://www.uaemex.mx/
Okres pobytu: semestr letni 2023/24 (8 lutego – 24 czerwca 2024)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I st. i j.m. (począwszy od 2. roku studiów) i II stopnia
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez KJD/dyrektora ds. kształcenia/koordynatora ds. mobilności/dyrektora kolegium w zależności od jednostki i programu studiów;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49) – studenci pierwszego roku studiów II st. przedkładają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu studiów I st.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego – co najmniej B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta;

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską w procesie aplikacyjnym:

 • Przed przyjęciem przez UAEMéx:
 1. Formato de aplicación firmada por el alumno y la Universidad de origen (uno por cada espacio académico al que se postule) / Application Form signed by the student and the home University (one Form per each UAEM school you apply to);
 2. Carta de postulación emitida por la Universidad de Origen / Application letter issued by home University (wystawia BWZ po zakończeniu kwalifikacji);
 3. Pasaporte Vigente / Valid Passport;
 4. Historial Académico / Transcript of records;
 5. Una fotografía a color con buena resolución en formato JPG para credencial de estudiante / One high resolution color photograph in JPG format for student ID;
 6. Comprobante del esquema de vacunación COVID-19 / Certifying document of COVID-19 vaccination;
 7. Video corto de exposición de motivos de elección de la UAEM / Short video mentioning the reasons for choosing the UAEM;
 8. Constancia de dominio del idioma español (para no hispanohablantes) / Certificate of Spanish language domain (for non-Spanish-speakers) – B2
 • Po przyjęciu, ale przed przyjazdem:
 1. Póliza del seguro médico con cobertura en el Estado de México / Medical health insurance policy with coverage in the State of Mexico [chodzi o Stan Meksyk – Estado de México, nie mylić z samym miastem Meksyk – Ciudad de México (CDMX)]
 2. Itinerario de vuelos / Flight itinerary.
 • Po przyjeździe:
 1. Forma Migratoria Múltiple (FMM) o visa / Immigration Form (FFM) or visa*
  * Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt poniżej 180 dni, na pobyt powyżej 180 dni wiza jest wymagana.

Szczegóły wymiany:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • UAEMéx oferuje zajęcia w języku hiszpańskim – oferta dydaktyczna w j. hiszpańskim
  • Przedmioty w j. angielskim są oferowane jedynie przez niektóre jednostki – lista przedmiotów w j. angielskim znajduje się na tutaj (w zakładce Courses in English) – wybór przedmiotów prowadzonych wyłącznie w j. angielskim nie zwalnia z konieczności potwierdzenia znajomości j. hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody. Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student jest zobowiązany do przesłania wszystkich dokumentów z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej najpóźniej do 30 maja 2023 r. na adres: incomingstudents@uaemex.mx
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania dokumentów: poniedziałek 25 września 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora wymiany, przesyłając wiadomość (temat: Meksyk – UAEM – semestr letni 2023/24) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
bud. Stary BUW, p. 207
tel. 22 55 24 008
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl