Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) – Toluca

Adres strony internetowej: https://www.uaemex.mx/
Termin pobytu i długość pobytu: semestr zimowy 2024/2025 (sierpień – grudzień 2024)
Liczba miejsc: 3 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (po zaliczeniu pierwszego roku studiów) oraz studenci studiów II stopnia
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej;
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49). Studenci pierwszego roku studiów II st. przedkładają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu studiów I st.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Certyfikat znajomości języka hiszpańskiego – co najmniej B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta.

 Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej (Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt poniżej 180 dni, na pobyt powyżej 180 dni wiza jest wymagana).
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Informacje dot. wymiany:
 • UAEMéx oferuje zajęcia w języku:
  • hiszpańskim – oferta dydaktyczna w j. hiszpańskim
  • przedmioty w j. angielskim są oferowane jedynie przez niektóre jednostki – lista przedmiotów w j. angielskim znajduje się na tutaj (w zakładce Courses in English)
   • wybór przedmiotów prowadzonych wyłącznie w j. angielskim nie zwalnia z konieczności potwierdzenia znajomości j. hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2
 • Zakwalifikowany student jest zobowiązany do przesłania wszystkich dokumentów (czyli formularza uczelni partnerskiej, listu nominacyjnego, transcript of records, zdjęcia, kopii paszportu oraz certyfikatu znajomości języka) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej najpóźniej do 30 maja 2023 r. na adres: incomingstudents@uaemex.mx.

 Termin zgłoszeń: poniedziałek 15 kwietnia 2024 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Meksyk – UAEMex – semestr zimowy 2024/2025) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 24). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, adres email: katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl tel. +48 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24