National Tsing Hua University, Xinzhu, Tajwan

Adres strony internetowejhttps://nthu-en.site.nthu.edu.tw/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie:  https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en

 1. A completed exchange student online application form
  2. An official copy of the applicant’s current transcript
  3. A study plan
  4. A copy of passport or other document verifying nationality
  5. An official copy of your home university enrollment record
  6. An application checklist

Uwagi:

 • * Uczelnia przyjmująca nie wyraża zgody na kwalifikowanie studentów narodowości chińskiej.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 15.04.2024 r. poprzez system aplikacyjny NTHU. Link do systemu zostanie udostępniony nominowanym kandydatom.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 05.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24