Hokkaido University, Sapporo, Japonia

Adres strony internetowejhttps://www.global.hokudai.ac.jp/
Okres pobytu: semestr zimowy 2024/2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 5 stypendiów jednosemestralnych
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich i II stopnia (wymagane ukończenie I roku studiów w przypadku programu JLCSP, 3 semestrów w przypadku programu SA&SRS i II roku w przypadku programu HUSTEP)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat (minimum 3,49);
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu):

Wymagane dokumenty – w języku angielskim: lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w BWZ w formie papierowej do dnia 06.02.2024 r. (HUSTEP i JLCS) lub 15.04.2024 r. (SA&SRS)
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.
 • Studenci nie mają możliwości zmiany programu po złożeniu dokumentów w konkursie wewnętrznym UW.

Termin składania wniosków do BWZ: 08.01.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24