Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Adres strony internetowej: http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/pages/apoyoPromocionyDifusion/hojaInformativa.php
Okres pobytu: semestr letni 2022/23 (1 lutego – 12 czerwca 2023)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 na jeden semestr
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (studenci, którzy ukończyli 1. rok studiów na UW) i II stopnia
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika/dyrektora w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego – co najmniej B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki macierzystej studenta;

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską w procesie aplikacji:

 • Przed przyjęciem przez UAEMéx:
 1. Formato de aplicación firmada por el alumno y la Universidad de origen (uno por cada espacio académico al que se postule) / Application Form signed by the student and the home University (one Form per each UAEM school you apply to);
 2. Carta de postulación emitida por la Universidad de Origen / Application letter issued by home University (wystawia BWZ po zakończeniu kwalifikacji);
 3. Pasaporte Vigente / Valid Passport;
 4. Historial Académico / Transcript of records;
 5. Una fotografía a color con buena resolución en formato JPG para credencial de estudiante / One high resolution color photograph in JPG format for student ID;
 6. Comprobante del esquema de vacunación COVID-19 / Certifying document of COVID-19 vaccination;
 7. Video corto de exposición de motivos de elección de la UAEM / Short video mentioning the reasons for choosing the UAEM;
 8. Constancia de dominio del idioma español (para no hispanohablantes) / Certificate of Spanish language domain (for non-Spanish-speakers).
 • Po przyjęciu, ale przed przyjazdem:
 1. Póliza del seguro médico con cobertura en el Estado de México / Medical health insurance policy with coverage in the State of Mexico [chodzi o Stan Meksyk – Estado de México, nie mylić z samym miastem Meksyk – Ciudad de México (CDMX)]
 2. Itinerario de vuelos / Flight itinerary.
 • Po przyjeździe:
 1. Forma Migratoria Múltiple (FMM) o visa / Immigration Form (FFM) or visa*
  * Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt poniżej 180 dni.

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie – wiza nie jest wymagana na pobyty poniżej 180 dni.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz ewentualne zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UAEMéx należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • UAEMéx oferuje zajęcia w języku hiszpańskim – oferta dydaktyczna w j. hiszpańskim
  • Przedmioty w j. angielskim są oferowane jedynie przez niektóre jednostki – lista przedmiotów w j. angielskim znajduje się na tutaj (w zakładce Courses in English) – wybór przedmiotów prowadzonych wyłącznie w j. angielskim nie zwalnia z konieczności potwierdzenia znajomości j. hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2
  • Wybór przedmiotów prowadzonych w j. angielskim i wpisanie ich do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) traktowane jest jako oświadczenie znajomości języka angielskiego na wystarczającym poziomie, wymaganym do właściwego uczestnictwa w zajęciach w uczelni przyjmującej
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student jest zobowiązany do przesłania wszystkich dokumentów z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej najpóźniej do 30 października 2022 r. na adres: incomingstudents@uaemex.mx
 • Zmiany w wyborze przedmiotów oraz w Porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement) student dokonuje najpóźniej do końca lutego 2023 r.

Więcej informacji dostępne jest na stronie: http://apoyoacademico.uaemex.mx/daaee/pages/apoyoPromocionyDifusion.php, zwłaszcza w zakładkach:

 1. Hoja informativa y documentos de postulación
 2. Manual de bienvenida e información práctica

Termin składania dokumentów: czwartek 06.10.2022 r. do godz. 12:00. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz, email: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Bud. Stary BUW, p. 207