Tohoku University

Adres strony internetowej: www.tohoku.ac.jp
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: semestr zimowy 2023
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej UW/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Certyfikat znajomości języka angielskiego: CEFR – poziom B2 lub wyższy; lub znajomości języka japońskiego: JLPT N1 lub N2(w zależności od wybranego programu);

Lista programów wymiany, szczegółowe wymagania oraz lista potrzebnych dokumentów  (zgodnie z informacjami na stronie: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange/)*:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznychoraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy oraz podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Do dnia 20 lutego 2023 r osoba nominowana jest zobowiązana do ukończenia rejestracji w systemie TAO.
 • Link do rejestracji oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ31 stycznia 2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434