Tamkang University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: Tamkang University
Adres strony internetowej:
http://en.ntnu.edu.tw/
Okres pobytu:
5 lub 10 miesięcy
Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na 10 miesięcy – rok akademicki 2020/2021
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia,materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Propozycja Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski: certyfikat na poziomie B2; język chiński:certyfikat na poziomie B1).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacją w Student Exchange Program Information Sheet 2020):
 1. Application Form
 2. An Official Letter from Home University
 3. Official Transcript in English
 4. Recommendation Letters (optional)
 5. Study Plan
 6. Resume
 7. Copy of Passport
 8. 3 Pieces of Photo (3,5×4,5 cm)
 9. Application for Dormitory (optional)
 10. Application for Scholarship (optional)
Uwagi:
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Z uwagi na rozszerzanie się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania.
Termin składania wniosków do BWZ:
–  25.03.2020 r. (wyjazd na semestr jesienny 2020)
– 
26.10.2020 r. (wyjazdy na semestr wiosenny 2021)
Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24
Koordynator: Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082