Stypendia zagraniczne – National Taiwan Normal University

Adres strony internetowej: NTNU- National Taiwan Normal University
Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym (na 1 semestr lub 1 rok akademicki)
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW:

wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2 lub język chiński na poziomie TOCFL Level 4 lub HSK Level 5 (dla studiów na poziomie licencjackim) lub Level 6).

Dokumenty wymagane przez NTNU (zgodnie z NTNU Exchange Program Factsheet):

 1. On-line Application Form;
 2. Study plan;
 3. Letter of Recommendation;
 4. Official Academic Transcript;
 5. Enrollment Certificate;
 6. Photocopy of Passport;
 7. Other supporting documents (if any).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Nominowane osoby będą zobowiązane do wskazania jednostki NTNU, do której aplikują. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z NTNU nie będzie możliwości zmiany jednostki przyjmującej. Lista jednostek NTNU.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w NTNU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez NTNU nominowana osoba powinna złożyć w systemie online uczelni partnerskiej w terminie do 30.04.2023 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez NTNU do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych na stronie NTNU.

Termin składania dokumentów do BWZ: 22.02.2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212)

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 212