National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Tajwan

Adres strony internetowej: https://en.nycu.edu.tw/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia na cały rok akademicki lub 8 stypendiów jednosemestralnych

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*

Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (TOEFL iBT79, IELTS 6.0 lub ekwiwalent).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie):

 • Application form;
 • Curriculum vitae (CV) in English;
 • Study Plan;
 • Official transcript with academic records in English or Chinese;
 • Official enrolment letter;
 • Passport (Information page);
 • Supporting document (optional);
 • Recommendation letter (optional).

 Uwagi:

 • * College of Management może przyjąć tylko studentów ostatniego roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich oraz studentów studiów II stopnia.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na Tajwanie należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Wymiana na okres 1 roku akademickiego może rozpocząć się jedynie w semestrze zimowym.
 • Nominowane osoby będą proszone o złożenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w systemie rejestracyjnym terminie do dnia 04.2024 r. Indywidualne linki do rejestracji zostaną przesłane nominowanym studentom.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej NYCU.

Termin składania wniosków do BWZ: 08.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24