Stypendia zagraniczne dla studentów w Kyung Hee University w Korei Płd.

Uczelnia: Kyung Hee University

Adres strony internetowej: https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr letni 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 rok studiów ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (dla osób chcących studiować w języku angielskim: język angielski na poziomie B2; dla osób chcących studiować w języku koreańskim: język koreański na poziomie TOPIK 3 lub w przypadku studentów kierunku orientalistyka-koreanistyka – list polecający od Kierownik Zakładu Koreanistyki WO).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami z Kyung Hee University Information Sheet – 2021-2022):

 1. Full-size colour copy of passport (including the signature page).
 2. Passport photo (3.5×4.5, coloured, scanned in white background).
 3. Official Bank Statement (over 5000 USD per semester).
 4. Insurance certificate (English).
 5. Certificate of Enrolment (English).
 6. Official Academic Transcript (English).
 7. KHU Form 1: Personal statement (English).
 8. KHU Form 2: Dormitory application (English).
 9. KHU Form 3: Medical assessment.
 10. KHU Form 4: Consents on Medical Records Release and Personal Information Usage.
 11. Valid TB Test Result (valid for 3 months from the test date).
 12. Language Certificate.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Kyung Hee University oferuje studentom przyjeżdżającym zajęcia na poziomie licencjackim.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online KHU do dnia 30.11.2021 r. Proszę nie składać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską na etapie naboru wewnętrznego na UW.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany można znaleźć w dokumencie Kyung Hee University Information Sheet – 2021-2022.

 

Termin składania wniosków do BWZ: 27 września 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24