Korea University

Adres strony internetowej: http://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do
Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym (pobyt na 1 semestr)
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony co najmniej jeden rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez obie uczelnie)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (język angielski lub koreański co najmniej na poziomie odpowiadającym CERF B2);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 5000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane przez KU (zgodnie z informacją w broszurze Korea University 2023 Exchange Program):

 1. Current transcript in English;
 2. GPA conversion certificate;
 3. Admissions Essay;
 4. Copy of Passport;
 5. Health Certificate;
 6. Student Oath;
 7. One Passport-sized photo (.jpg file only; 3.5×4.5 cm);
 8. Health Insurance;
 9. Bank statement (after the GSC completes reviewing application).

 

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Lista zajęć oferowanych przez KU dostępna jest na stronie https://sugang.korea.ac.kr/. Informacja o zajęciach dostępnych dla studentów wymiennych znajduje się w broszurze Korea University 2023 Exchange Program.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w KU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowana osoba powinna przesłać dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w sposób określony przez KU w terminie do 30.04.2023 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez KU do BWZ.
 • Zakwalifikowana osoba będzie proszona o przesłanie do BWZ skanu zaświadczenia o średniej ocen z całego okresu studiów w skali czterostopniowej, zatwierdzonego przez przedstawiciela jednostki macierzystej studenta (średnia minimum 2,5 w skali 4,0).
 • Więcej informacji na stronie KU Global Services Center.

 

Termin składania dokumentów do BWZ: 22.02.2023 r. (wyjazd w semestrze zimowym)  Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212