St Petersburg University

Uczelnia: Petersburski Uniwersytet Państwowy (SPbU)

Adres strony internetowej:

https://english.spbu.ru/our-university/about-st-petersburg-university

Liczba stypendiów, długość pobytu i termin stypendium:

4 stypendia jednosemestralne, pierwszy semestr 2021/22

Dla kogo:

studenci studiów licencjackich i magisterskich (po ukończonym przynajmniej pierwszym roku studiów licencjackich w momencie aplikowania)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

 Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),
 5. Potwierdzenie znajomości języka rosyjskiego lub języka angielskiego na poziomie B2.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną  – zgodnie z informacjami na stronie

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość skorzystania z kursów języka rosyjskiego dla studentów w ramach programu wymiany.

Uwagi:
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu, jego odwołania lub zmiany formuły realizacji wymiany. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do 1 maja 2021r.

Termin składania wniosków do BWZ: 13 kwietnia 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Olga Gontarska

e-mail: o.gontarska@uw.edu.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą