Southern Federal University (SFedU) – stypendia zagraniczne dla studentów

Pełna nazwa uczelni: Southern Federal University (SFedU) w Rostowie nad Donem – konkurs rozstrzygnięty
Adres strony internetowej: https://sfedu.ru/index_eng.php
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: w zależności od liczby chętnych
Termin pobytu: semestr letni 2021/2022
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe: Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B1).

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Możliwość wyjazdu do Rosji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych odnośnie do zniesienia ograniczeń co do wjazdu na terytorium Kraju. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na SFedU należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani SFedU nie pośredniczą w procesie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na NTNU można znaleźć w dokumencie SFedU Factsheet for Exchange Student Program
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do SFedU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 01.12.2021 r.

Termin składania dokumentów do BWZ: 12 listopada 2021 r. – konkurs rozstrzygnięty

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno, e-mail: swietlana.dachno@uw.edu.pl tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C