Peking University

Uczelnia: Peking University

Adres strony internetowej: http://english.pku.edu.cn/

Okres pobytu: 1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na 1 semestr

Dla kogo: studenci od II roku

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),

 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (dokument poświadczający znajomość języka angielskiego. Dodatkowo dla studentów, którzy zamierzają studiować na PKU w języku chińskim: certyfikat HSK 6).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w Application Instructions for Exchange Students to Peking University”):

 1. Complete official transcript (English version).

 2. The Study Plan Form.

 3. One original recommendation letter written in Chinese or English and hand-signed by a professor or scholar with relevant academic background.

 4. One original nomination letter from the UW’s International Office.

 5. One photocopy of your current and valid passport (the page with personal information and the passport type “ordinary”).

 6. HSK certificate (if any).

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

 • Możliwość wyjazdu do Chin uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz chińskich odnośnie zniesienia ograniczeń wjazdowych. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.

 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w PKU należy uzgodnić z władzami jednostki.

 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien przesłać do PKU w formie skanów do dnia 30.04.2021 r. Termin rejestracji studentów w systemie online PKU mija dnia 15.04.2021 r.

 • Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie „Q&A for incoming exchange students to Peking University” oraz na stronie internetowej PKU http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

Termin składania wniosków do BWZ: 19 lutego 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń,
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24