Nagoya University

Uczelnia: Nagoya University

Adres strony internetowej:
http://en.nagoya-u.ac.jp/
https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/apply

Liczba stypendiów, długość pobytu, termin stypendium: 1 stypendium na pierwszy semestr 2021/22

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student
 • Istnieje możliwość aplikowania o stypendium JASSO (za pośrednictwem uczelni japońskiej) – do konsultacji z uczelnią po uzyskaniu nominacji

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego odpowiednio:

język angielski (wszyscy kandydaci): certyfikat TOELF iBT – 79 pkt, IELTS – min 6.0, TOEIC – min 780, lub CEFR – poziom B2; CET-6 485

zainteresowani kursami w j. japońskim powinni przedstawić document potwierdzający poziom znajomości j. japońskiego na poziomie N1  – level 1 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną  (zgodnie z informacjami na stronie):

  1. Study plan
  2. Official transcript of academic records
  3. Official certificate of enrolment as a student
  4. Score sheet of internationally-recognised language proficiency test
  5. Health certificate
  6. Copy of the information page of the applicant’s passport
  7. Identical photograph
  8. Statement of bank account balance or scholarship
  9. Contact details of one faculty member who can provide the Office with a letter of recommendation

 

 • Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu są do uzgodnienia z władzami jednostki
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do 15 marca
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom

 Termin składania wniosków do BWZ: 5 lutego 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Olga Gontarska
e-mail: o.gontarska@uw.edu.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą

Uwagi:

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.