Le Moyne College, Syracuse, NY, USA – stypendia dla studentów

Adres strony internetowejhttps://www.lemoyne.edu/
Termin pobytu i długość pobytu: semestr letni 2024/2025 (styczeń – maj 2025)
Liczba miejsc: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia (po ukończeniu pierwszego roku studiów)
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie, będące w ofercie obu uczelni (programy ‘nursing’ i ‘education’ są niedostępne dla studentów z wymiany)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student. Studenci są zobowiązani udowodnić, że posiadają środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz innych wydatków, zgodnie z informacja na stronie – https://www.lemoyne.edu/Admission/Financial-Aid – należy pamiętać, że koszty podane na stronie dotyczą całego roku akademickiego.
 • Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Sugerowany jest zakup właściwego ubezpieczenia na uczelni przyjmującej.
 • Studenci będą mogli mieszkać w domach akademickich i wykupić wyżywienie. Więcej informacji: Residence Halls | Le Moyne College | Syracuse, NY.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim);
 5. Certyfikat znajomości języka zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej, np. certyfikat TOEFL iBT: paper based minimum 79, computer based 213, internet 79-80; IELTS 6.5, SAT 500, ACT 22, Duolingo 110; w niektórych przypadkach może zostać przyjęte zaświadczenie z uczelni macierzystej;
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie wymaganej przez uczelnię partnerską (min. 10000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej. Studenci powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi wniosków wizowych na stronie https://studyinthestates.dhs.gov/students/travel/applying-for-a-visa-to-travel-to-the-united-states
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Więcej informacji można znaleźć w załączonym Factsheet.

Termin zgłoszeń: piątek 26 lipca 2024 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: USA – Le Moyne College – semestr letni 2024/2025 ) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 24). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24.