Le Moyne College, Syracuse, NY, USA – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.lemoyne.edu/

Okres pobytu: rok akademicki 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 1-2 stypendia na wyjazd w semestrze jesiennym (pobyt semestralny)

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej w języku angielskim;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród w języku angielskim;
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej, np. certyfikat TOEFL iBT/ paper based minimum 79, computer based 230, IELTS 6.5, SAT 500, ACT 22, Duolingo 110; w niektórych przypadkach może zostać przyjęte zaświadczenie z uczelni macierzystej.
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie wymaganej przez uczelnię partnerską (min. 10000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (tylko zakwalifikowane osoby): informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Informacja o dostępnych programach: (w załączniku).
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć za okres pobytu w Le Moyne należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowane osoby powinny złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską w terminie i w sposób wskazany przez Le Moyne.
 • Więcej informacji dostępnych w broszurze (w załączniku).

Termin składania dokumentów do BWZ: 08.02.2024 nabór przedłużony do 15.02.2024 r. Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).


Koordynator wymiany:

Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24