Kyungpook National University, Daegu, Korea Południowa

Adres strony internetowej: https://en.knu.ac.kr/main/main.htm

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków w wysokości wymaganej przez KNU (min. 9000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej: https://en.knu.ac.kr/admission/exchange01.htm):

 1. Online application;
 2. Letter of nomination;
 3. Official certificate of enrollment;
 4. Official transcript;
 5. Copy of valid passport (face page);
 6. Color ID photo;
 7. Bank statement with an amount of 9000 USD (recent – issued within 30 days);
 8. Certificate of Family Relations (only If you have a bank statement in your parent’s name).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej na UW.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Nominowane osoby będą proszone o złożenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską przez system rekrutacyjny KNU w terminie do dnia 15.05.2024 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez KNU do BWZ.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 06.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24