Kyungpook National University – stypendia dla studentów

Uczelnia: Kyungpook National University

Adres strony internetowej: https://en.knu.ac.kr/main/main.htm

Okres pobytu:
rok akademicki 2023/2024

Liczba stypendiów i długość pobytu:
3 stypendia na wyjazd w semestrze letnim (pobyt semestralny)

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej I rok studiów ukończonych na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków w wysokości wymaganej przez KNU (min. 9000 USD przy pobycie na 1 semestr).

 

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie KNU Fact Sheet 2023/2024):

 1. Online application;
 2. Letter of nomination;
 3. Official certificate of enrollment;
 4. Official transcript;
 5. Copy of valid passport (face page);
 6. Color ID photo;
 7. Bank statement with an amount of 9000 USD.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej na UW.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia
  o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie bezpośrednio do KNU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 15.11.2023 r. (wyjazd w semestrze letnim). Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez KNU do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej KNU.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

02.10.2023 r. 23:59 CEST

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

 

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24