Kyung Hee University, Korea Południowa – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do

Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze zimowym

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (dla osób chcących studiować w języku angielskim: dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; dla osób chcących studiować w języku koreańskim: certyfikat na poziomie TOPIK 3 lub w przypadku studentów kierunku orientalistyka-koreanistyka – list polecający od Kierownik Zakładu Koreanistyki WO UW)

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z informacjami zawartymi w Kyung Hee University Information Sheet – 2022-2023):

 1. Full-size colour copy of passport (including the signature page);
 2. Passport photo (3.5×4.5, coloured, scanned in white background);
 3. Official Bank Statement (over 5000 USD per semester);
 4. Insurance certificate (English);
 5. Certificate of Enrollment (English);
 6. Official academic transcript (English);
 7. KHU Form 1: Study Plan (English);
 8. KHU Form 2: Dormitory Application;
 9. KHU Form 3: Medical Assessment;
 10. KHU Form 4: Consents on Medical Records Release and Personal Information Usage;
 11. Valid TB Test Result (only valid for 3 months from the test date);
 12. TOPIK (when necessary).

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • KHU oferuje studentom przyjeżdżającym zajęcia na poziomie licencjackim.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w KHU należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowana osoba powinna przesłać dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w sposób określony przez KHU w terminie do 30.05.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym).

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

22.02.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym)

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

 

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212