Kyung Hee University, Seul, Korea Południowa

Adres strony internetowejhttps://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
Okres pobytu: semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 jednosemestralne stypendia
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (dla osób chcących studiować w języku angielskim: dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; dla osób chcących studiować w języku koreańskim: certyfikat na poziomie TOPIK 3 lub w przypadku studentów kierunku orientalistyka-koreanistyka – list polecający od Kierownik Zakładu Koreanistyki WO UW);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 5000 USD przy pobycie na 1 semestr lub 9000 USD przy pobycie na cały rok akademicki).

Dokumenty wymagane przez KHU (zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://oia.khu.ac.kr/oiak_kor/user/contents/view.do?menuNo=5800055)

 1. Full-size colour copy of passport (including the signature page);
 2. Passport photo (3.5×4.5, coloured, scanned in white background);
 3. Official Bank Statement (over 5000 USD per semester/9000 USD per year);
 4. Insurance certification;
 5. Certificate of Enrollment (English);
 6. Official academic transcript (English);
 7. Recommendation Letter from your academic advisor or professor
 8. KHU Form 1: Personal Statement including your Study Plan (Korean or English);
 9. KHU Form 2: Dormitory Application;
 10. KHU Form 3: Medical Assessment;
 11. KHU Form 4: Consents on Medical Records Release and Personal Information Usage;
 12. Valid TB Test Result (only valid for 3 months from the test date);
 13. TOPIK (if available)

Uwagi:

 • *KHU oferuje studentom przyjeżdżającym wyłącznie zajęcia na poziomie licencjackim.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w KHU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Zakwalifikowana osoba powinna przesłać dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską w sposób określony przez KHU w terminie do 30.05.2024 r. Proszę nie przekazywać dokumentów wymaganych przez KHU do BWZ.
 • Więcej informacji: https://oia.khu.ac.kr/oiak_kor/user/contents/view.do?menuNo=5800019

Termin składania wniosków do BWZ: 18.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24