Kyung Hee University, Korea Południowa – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia na wyjazd w semestrze letnim (na 1 semestr lub cały rok akademicki)
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez obie uczelnie)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (dla osób chcących studiować w języku angielskim: dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; dla osób chcących studiować w języku koreańskim: certyfikat na poziomie TOPIK 3 lub w przypadku studentów kierunku orientalistyka-koreanistyka – list polecający od Kierownik Zakładu Koreanistyki WO UW);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 5000 USD przy pobycie na 1 semestr lub 9000 USD przy pobycie na cały rok akademicki).

Dokumenty wymagane przez KHU (zgodnie z informacjami zawartymi w Kyung Hee University Information Sheet 2023):

 1. Full-size colour copy of passport (including the signature page);
 2. Passport photo (3.5×4.5, coloured, scanned in white background);
 3. Official Bank Statement (over 5000 USD per semester/9000 USD per year);
 4. Insurance certificate (English);
 5. Certificate of Enrollment (English);
 6. Official academic transcript (English);
 7. KHU Form 1: Study Plan (English);
 8. KHU Form 2: Dormitory Application;
 9. KHU Form 3: Medical Assessment;
 10. KHU Form 4: Consents on Medical Records Release and Personal Information Usage;
 11. Valid TB Test Result (only valid for 3 months from the test date);
 12. Letter of Recommendation;
 13. Korean Language Proficiency Document (Korean Track only);
 14. Proof of full Vaccination (TBD).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • KHU oferuje studentom przyjeżdżającym wyłącznie zajęcia na poziomie licencjackim.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w KHU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowana osoba powinna przesłać dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w sposób określony przez KHU w terminie do 30.11.2023 r. (wyjazd w semestrze letnim). Proszę nie przekazywać dokumentów wymaganych przez KHU do BWZ.
 • Więcej informacji: http://oia.khu.ac.kr

 

Termin składania dokumentów do BWZ: 22.06.2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.) W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212)

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212