Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Adres strony internetowej: https://www.tsu.ge/en
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 1
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną podczas aplikowania:

 1. List nominacyjny (wystawiany przez BWZ po rozstrzygnięciu naboru)
 2. Karta Przebiegu Studiów/ Transcript of Records
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Kopia paszportu
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2*
 7. zdjęcie (3 cm x 4 cm)
 8. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w Gruzji (dokument można dostarczyć na 2-3 tygodnie przed przyjazdem)

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

Uwagi: w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Możliwość wyjazdu do Gruzji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych odnośnie do zniesienia ograniczeń co do wjazdu na terytorium Kraju. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na TSU należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej NIE muszą posiadać wizy na wjazd do Gruzji. Mogą przebywać w kraju przez 1 rok bez wizy.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na TSU można znaleźć w dokumentach TSU Information Sheet oraz Guide for Incoming Exchange Students
 • Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do TSU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Termin składania dokumentów do BWZ: 4 listopada 2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212