Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Adres strony internetowejhttps://www.tsu.ge/en
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr zimowy 2024/2025
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

Dokumenty wymagane przez TSU podczas aplikowania:

 1. List nominacyjny (wystawiany przez BWZ po rozstrzygnięciu naboru)
 2. Karta Przebiegu Studiów/ Transcript of Records
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Kopia paszportu
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2*
 7. zdjęcie (3 cm x 4 cm)
 8. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w Gruzji (dokument można dostarczyć na 2-3 tygodnie przed przyjazdem).

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej NIE muszą posiadać wizy na wjazd do Gruzji. Mogą przebywać w kraju przez 1 rok bez wizy.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na TSU można znaleźć w dokumentach Guide for Incoming Exchange Students i Academic Offer for Incoming Students
 • Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do TSU wymaganych przez uczelnię przyjmującą dokumentów w terminie do końca czerwca 2024 r.

Termin przekazania zgłoszeń do BWZ (dokumenty wymagane przez UW): 12 maja 2024 r. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Zgłoszenie Gruzja, Tbilisi State University 24/25) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 29C). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C