Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Adres strony internetowejhttps://www.tsu.ge/en
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr letni 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną podczas aplikowania:

 1. List nominacyjny (wystawiany przez BWZ po rozstrzygnięciu naboru)
 2. Karta Przebiegu Studiów/ Transcript of Records
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Kopia paszportu
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2*
 7. zdjęcie (3 cm x 4 cm)
 8. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w Gruzji (dokument można dostarczyć na 2-3 tygodnie przed przyjazdem)

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w TSU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej NIE muszą posiadać wizy na wjazd do Gruzji. Mogą przebywać w kraju przez 1 rok bez wizy.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na TSU można znaleźć w dokumentach TSU Information Sheet oraz Guide for Incoming Exchange Students
 • Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do TSU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 15.11.2023 r.

Termin składania dokumentów do BWZ: 8 listopada2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C