ITESO, Guadalajara, Jalisco, Meksyk – konkurs rozstrzygnięty

Uczelnia: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara
Adres strony internetowej: www.iteso.mx
Okres pobytu: semestr letni (styczeń – Maj 2022)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia na semestr letni 2021/2022
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2: TOEFL ITP 550; język hiszpański na poziomie B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską od studentów zakwalifikowanych i nominowanych przez UW:

 1. Nomination letter from Home University (wystawia BWZ studentom zakwalifikowanym)
 2. Passport copy
 3. Health certificate (można dostarczyć przed wyjazdem)
 4. Official transcript
 5. Academic reference
 6. Motivation letter
 7. Copy of health insurance certificate (mayor medical expenses, repatriation; można dostarczyć przed wyjazdem)

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Studenci zakwalifikowani i nominowani przez UW powinni złożyć w systemie rejestracji online dokumenty wymagane przez ITESO do dnia 15.10.2021 r.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany można znaleźć w dokumencie Fact Sheet ITESO 2022 oraz na stronie Courses taught in English.

Termin składania wniosków: 27 września 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Ireneusz Grejcz
e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24