Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – konkurs rozstrzygnięty.

Cel Programu i zasady ogólne:Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA. Zgodnie z zasadami Programu SPINAKER każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty. 

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

  • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 22.10.2021 r.
  • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 08.11.2021 r.

 Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 22.10.2021 r.

Kryteria oceny


Data publikacji: 14 października 2020