Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – nabór wniosków zakończony

Drukuj Drukuj

Cel programu i zasady ogólne:

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

·         wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów

·         wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia

·         poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 16.11.2020 r.

Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone: do 02.12.2020 r.

Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu  mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 16.11.2020 r.

Kryteria oceny


Data publikacji: 14 października 2020