Program „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” NAWA – nabór zakończony.

Program „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”, stanowiący kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi. (edycja 2021)

Celem programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”, stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań, jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora, przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne stronie NAWA.

Wymagania dotyczące Naukowca:

1) jest obywatelem Białorusi

2) posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)

3) ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych

4) przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

Zaproszenie do udziału w programie naukowca wiąże się z jego zatrudnieniem na UW na pełen etat przez cały okres realizacji Projektu na stanowisku odpowiadającym jego kompetencjom oraz w oparciu o regulacje wewnętrzne UW.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w programie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 listopada 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski lub do wyczerpania alokacji. Po wyczerpaniu alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji, a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji.

Kontakt w BWZ: Swietłana Dachno, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

 

   blr naukowcy


Data publikacji: 09 listopada 2021