Partnerstwa Strategiczne (Program Partnerstwa Strategiczne wcześniej nosił nazwę Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe) – Konkurs zamknięty.

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ uczelnia może złożyć maksymalnie trzy wnioski do Programu Partnerstwa Strategiczne.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Celami szczegółowymi są:

1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie 30.11.2021 r.

 Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 30.11.2021 r.
Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 15.12.2021 r.

Kryteria oceny


Data publikacji: 13 października 2021