NAWA Impress-U polsko-amerykańsko-ukraińskie projekty badawcze – nabór do 30 czerwca 2024 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i U.S. National Science Foundation ogłaszają nowy program wsparcia dla ukraińskich naukowców: IMPRESS-U.

NAWA sfinansuje projekty typu International Supplements, które zakładają rozbudowanie istniejących przedsięwzięć badawczych finansowanych przez U.S. NSF o nowe komponenty i partnerstwa: z badaczami z Ukrainy i Polski. Na poszerzenie istniejących projektów o współpracę międzynarodową w ramach części International Supplements przeznaczonych zostanie 7 mln złotych, na które Agencja otrzymała dodatkowe finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Proces składania wniosków:

International Supplements: koordynator projektu z USA składa do NSF wniosek główny. Polska jednostka, która będzie częścią zespołu składa wniosek do NAWA. Wniosek powinien zostać złożony do NAWA w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do NSF, najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Szczegóły na stronie NAWA i w ogłoszeniu NAWA.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 7 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany alokacji środków w Naborze.

 

Procedowanie wniosków na UW:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl następujących dokumentów:

– przed przystąpieniem do projektu: wypełnionego i podpisanego przez dziekana wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie wraz z krótkim opisem projektu;

– po otrzymaniu zgody Władz UW na udział w projekcie:

– niezwłocznie po złożeniu wniosku przez głównego koordynatora do NSF kopię wniosku złożonego przez głównego koordynatora do NSF.

 

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prorektora oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej oraz skan pełnomocnictwa zostaną odesłane do Państwa e-mailem.


Data publikacji: 28 sierpnia 2023