Erasmus Mundus A2 SALAM (daty realizacji: 15.07.2012 – 14.07.2016)

9 września 2016 roku Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji projektu EMA2 SALAM. Skrótowy opis projektu a także jego cele i rezultaty znajdują się poniżej.
Typ projektu: Erasmus Mundus Akcja 2
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Wysokość grantu: 3 055 775 euro
Kraje projektu: Iran, Irak, Jemen
Uczelnie partnerskie: uniwersytety z krajów UE – Uniwersytet Warszawski (koordynator projektu), Uniwersytet Algarve (Portugalia), Uniwersytet Deusto (Hiszpania), Uniwersytet Twente – ITC (Holandia), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), Uniwersytet Lille 1 (Francja), Uniwersytet w Lund (Szwecja); uniwersytety z Iraku – Uniwersytet w Bagdadzie, Uniwersytet Salahaddina w Irbilu, Uniwersytet w Dohuku; uniwersytety z Iranu – Uniwersytet Ferdousiego w Meszchedzie, Islamski Uniwersytet Azad (Oddział Nauk Ścisłych i Badań), Uniwersytet Technologiczny im. Khajeh Nasira Toosiego (KNTU), Uniwersytet Shahida Beheshti, Uniwersytet Shahida Chamrana w Ahwazie, Uniwersytet Teherański; uniwersytety z Jemenu – Uniwersytet w Sanie, Uniwersytet w Ibb.
Partnerzy stowarzyszeni: Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Polska Akcja Humanitarna
Podczas trwania projektu 116 stypendystów z Iranu, Iraku i Jemenu odwiedziło uczelnie z krajów UE w celu odbycia studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich a także badań i szkoleń (dotyczy pracowników naukowych po doktoracie (poziom Post-doc) oraz pracowników naukowych i administracyjnych uczelni (poziom staff).
Spośród w/w uczestników 57 wzięło udział w wymianie studenckiej odbywającej się na unijnych uczelniach a 36 studiowało na pełnych studiach kończących się dyplomem magistra lub doktora.
Cele projektu:
Celem projektu SALAM było zapewnienie ciągłości współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi zapoczątkowanej podczas realizacji poprzednich projektów EMA2 dla tego regionu (LOT7, 8, 9 – Iraq, Iran, Yemen oraz EMIIY) koordynowanych kolejno przez Uniwersytet Twente – ITC oraz Uniwersytet w Lund). Projekt SALAM dążył także do zapewnienia ciągłej promocji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz mobilności studentów i pracowników, których udział w projekcie (studia, dydaktyka, badania lub/oraz zarządzanie) oraz doświadczenie zdobyte podczas pobytów na uczelniach partnerskich przyczyniły się do rozwoju osobistego uczestników a także polepszenia współpracy zagranicznej i rozwoju krajów trzecich. Projekt SALAM miał na celu również zacieśnianie istniejącej współpracy wśród partnerów biorących udział w poprzednich projektach a także ustanawianie współpracy z kolejnymi uczelniami. Ponadto, projekt SALAM przyczynił się do zwiększania potencjału studentów i pracowników uczelni wyższych na rynku pracy a także zwiększania ich kompetencji interkulturowej. Celem projektu było także zapewnienie zrównoważonego rozwoju edukacji wyższej w Iranie, Iraku i Jemenie a także zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni europejskich. Dodatkowo, poza celami ogólnymi projektów EMA2, projekt SALAM był odpowiedzą na potrzeby krajów trzecich w kwestii zapewnienia edukacji i perspektyw rozwoju z uwzględnieniem wymiaru europejskiego. Projekt miał na celu także umożliwienie studentom i pracownikom uczelni europejskich zapoznanie się z kulturami i dorobkiem krajów trzecich. Wszystkie wspomniane wyżej cele projektu miały skutkować skonsolidowaniem współpracy między UE a Iranem, Irakiem i Jemenem poprzez rozwój działań akademickich i tworzenie centrów doskonałości, wnoszenie wkładu w zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w krajach trzecich a także zwiększanie widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego.
Rezultaty projektu:
  • Zwiększenie kwalifikacji uczestników projektu – wartość dodana dla Iranu, Iraku i Jemenu. Zdobywanie kompetencji kulturowych, umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia podczas zindywidualizowanych programów studiów, badań oraz szkoleń realizowanych na partnerskich uczelniach europejskich
  • Promocja mobilności studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji (np. uchodźcy, przesiedleńcy)
Dzięki bliskiej współpracy z partnerami z Iraku i Jemenu a także przy udziale absolwentów poprzednich projektów EMA2 dla Iranu, Iraku i Jemenu, przedstawicielstw UE, UNHCR oraz organizacji pozarządowych, projekt SALAM zdołał dotrzeć do wielu studentów i pracowników uczelni wyższych. Przyczyniła się do tego także intensywna promocja projektu w Internecie.
  • Rozwój kapitału ludzkiego w Iranie, Iraku i Jemenie przy zachowaniu zasad polityki równych szans.
Wdrażanie i realizacja poprzednich projektów EMA2 zagwarantowało, że wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie przestrzegają zasad równego traktowania. Zasady te zostały wyraźnie podkreślone podczas fazy implementacji projektu SALAM poprzez m.in. zapewnienie równego dostępu on-line do informacji nt. projektu zarówno dla stypendystów (strona www) jak i administratorów (baza danych używana podczas procesu selekcji kandydatów). Konsorcjum tworzone przez uniwersytety partnerskie SALAM dołożyło wszelkich starań by zapewnić równy udział kobiet i mężczyzn w projekcie poprzez szeroko zakrojoną promocję zarówno bezpośrednią jak i w Internecie, kompleksowy opis realiów krajów UE biorących w projekcie a także informowanie o zasadach równego traktowania.
Projekt SALAM promował ponadto Proces Boloński, europejskie szkolnictwo wyższe i jego standardy oraz wartości a także przyczynił się bezpośrednio do rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach trzecich oraz pośrednio do rozwoju regionu. Beneficjenci projektu SALAM nabyli nową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, w tym kompetencje kulturowe. Szczególny nacisk kładziony był na realizację mobilności na poziomie magisterskim, doktoranckim oraz post doktorskim, ponieważ beneficjenci kończący te mobilności lub całe programy studiów w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju krajów trzecich poprzez transfer wiedzy, nowych umiejętności, doświadczenia oraz świadomość konieczności internacjonalizacji oraz ich zastosowanie w wymiarze społecznym, zawodowym oraz osobistym. Uczestnicy ci są lepiej przygotowani do prowadzenia badań, rozwijania karier zawodowych, wnoszenia wkładu własnego w rozwój różnych gałęzi rynku, podejmowania inicjatyw w szkolnictwie wyższym, nauce, biznesie, instytucjach rządowych i pozarządowych.

Data publikacji: 05 lipca 2019