„Erasmus – Mobilność Edukacyjna” KA107/2016 (daty realizacji: 01.06.2016 – 31.07.2018)

We wrześniu 2018 r. Uniwersytet Warszawski złożył raport końcowy z dwuletniego projektu „Erasmus – Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi” KA107/2016, koordynowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
Główne cele projektu to m.in.: zwiększenie mobilności studentów i pracowników, umożliwienie im zdobycia doświadczenia międzynarodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych, wzmocnienie współpracy z uczelniami zagranicznymi, podniesienie jakości kształcenia i badań naukowych, zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia UW oraz wzrost rozpoznawalności i budowanie marki za granicą.
Uniwersytet współpracował z 25 uczelniami z 16 krajów w ramach umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Łącznie zostało zrealizowanych 94 mobilności, w tym 32 przyjazdy studentów, 4 wyjazdy studentów na studia, 19 przyjazdów i 17 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć, 16 przyjazdów i 6 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (16 uczestników projektu zrealizowało szkolenia w Biurze Współpracy z Zagranicą UW).
Dziedziny kształcenia/nauczania/szkolenia to: nauki ekonomiczne, prawo, stosunki międzynarodowe, lingwistyka, zarządzanie, socjologia, pedagogika, japonistyka, polonistyka, geografia, matematyka i orientalistyka. Zainteresowanie uczestników projektu dziedzinami  nauki było szerokie i różnorodne.
Więcej informacji

Data publikacji: 05 lipca 2019