„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2016/2017 (daty realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2018)

Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW) jest największą uczelnią w Polsce i najlepszym ośrodkiem naukowym w kraju. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest powszechnie uznanym, jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowej.
Społeczność akademicka UW składa się z: 7.300 pracowników, 45.430 studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3.040 doktorantów (w tym łącznie 4.800 studentów zagranicznych) oraz 3.000 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet posiada 21 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych, w których prowadzone są studia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych.
UW aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym od 1998 roku w programie Erasmus. Podczas realizacji projektu UW współpracował z 422 uczelniami w ramach 1.279 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz 158 innymi organizacjami. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.552 mobilności (dane bez przyjazdów typu STT i SMP), w tym 1.569 wyjazdów studentów i pracowników oraz 983 przyjazdów (w tym 832 studentów na studia i 151 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 985 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 191 studentów i absolwentów na praktykę; 241 razy nauczyciele akademiccy poprowadzili zajęcia w uczelniach zagranicznych, 152 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 113 studentów uzyskało wyższe stypendium z tytułu niepełnosprawności (8) lub prawa do stypendium socjalnego (105).
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania lub kontynuowania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Współpraca z partnerami strategicznymi ukierunkowana była na współpracę długotrwałą, wspierającą w szczególności mobilność, oraz na podejmowanie wspólnych różnorakich przedsięwzięć w zakresie kształcenia i badań naukowych. Mobilność studentów i pracowników sprzyjała nabyciu doświadczenia międzynarodowego oraz wzrostowi kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Zarówno mobilność jak i współpraca instytucjonalna realizowana w ramach projektu przyczyniły się także do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia Uniwersytetu oraz do wzrostu jego widoczności na arenie międzynarodowej.

Data publikacji: 02 lipca 2019