„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2015/2016 (daty realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2017)

Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW) jest największą uczelnią w Polsce i najlepszym ośrodkiem naukowym w kraju. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest powszechnie uznanym, jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowej. Społeczność akademicka UW składa się z: 7.200 pracowników, 44,400 studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3,200 doktorantów, w tym 4,400 studentów zagranicznych, oraz 3,000 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet posiada 21 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych, w których prowadzone są studia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. UW aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym Erasmus, od 1998 roku.
Główne cele projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna 2015/2016” to: wzrost mobilności studentów i pracowników; umożliwienie im nabycia doświadczenia międzynarodowego oraz wzrost ich kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych; zintensyfikowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi; wzrost jakości kształcenia i badań; zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni oraz wzrost jej widoczności na arenie międzynarodowej.
Podczas realizacji projektu UW współpracował z 420 uczelniami w ramach 1.100 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.815 mobilności, w tym 1.835 wyjazdów studentów i pracowników oraz 980 przyjazdów (w tym 843 studentów na studia i 137 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 1.113 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 296 studentów i absolwentów na praktykę; 263 nauczycieli akademickich poprowadziło zajęcia w uczelniach zagranicznych, 163 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 95 studentów uzyskało wyższe stypendium z tytułu niepełnosprawności (8) lub prawa do stypendium socjalnego (87).
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Współpraca z partnerami strategicznymi ukierunkowana była na współpracę długotrwałą, wspierającą w szczególności mobilność oraz na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, kształcenia i badań naukowych.

Data publikacji: 05 lipca 2019