„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2014/2015 (daty realizacji: 01.02.2014 – 31.05.2016)

29 lipca 2016 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne projektu Erasmus – Mobilność edukacyjna 2014/2015. Poniżej znajduje się opis projektu i jego rezultatów.

„Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW)  to największa uczelnia a także lider kształcenia oraz badań w Polsce. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest uznanym ośrodkiem akademickim w Europie Środkowej. Co roku Uniwersytet kształci 45 tys. studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3.2 tys. doktorantów, 3.8 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. 3.6 tys. nauczycieli akademickich prowadzi zajęcia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz licznych interdyscyplinarnych dziedzinach, łączących wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Uniwersytet bierze aktywny udział w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym Erasmus od 1998 rok.
Główne cele projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna  2014/2015” to: wzrost mobilności studentów i pracowników; umożliwienie im nabycia doświadczenia międzynarodowego oraz wzrost ich kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych; zintensyfikowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi, podniesienie jakości kształcenia i badań, zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni i wzrost jej widoczności na arenie międzynarodowej.
W trakcie projektu UW współpracował z 420 uczelniami w ramach 1.100 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.697 mobilności, w tym 1.855 wyjazdów studentów i pracowników (o 286 więcej niż wynikało to z umowy finansowej) oraz 842 przyjazdy (w tym 726 studentów na studia i 116 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 1.128 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 362 studentów i absolwentów na praktykę, 224 nauczycieli akademickich UW poprowadziło zajęcia w uczelniach zagranicznych, 141 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 98 studentów uzyskało zwiększone stypendium z tytułu niepełnosprawności lub prawa do stypendium socjalnego.
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Relacje z partnerami strategicznymi skierowane są na długotrwałą współpracę, wspierającą w szczególności mobilność oraz na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, kształcenie i projekty.”

Data publikacji: 05 lipca 2019