Doshisha University

Adres strony internetowej:
https://intad.doshisha.ac.jp/exchange/exchange.html (wersja w języku japońskim)
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html (wersja w języku angielskim)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: semestr zimowy 2023/24
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów(Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego odpowiednio dla:
 • Center for Global Education (CGE) -Japanese Culture, Society, and Nature in English – B2 level or higher in CEFR in English;
 • Center for Japanese Language and Culture – Japanese language and culture in Japanese – potwierdzenie nauki języka japońskiego na uczelni (poziom uniwersytecki) od min. roku w momencie zgłoszenia.

WAŻNE: Po przyznaniu nominacji nie ma możliwości zmiany programu!

Więcej informacji oraz lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną: Exchange Program & Application Guide For Fall 2023

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien przesłać w zaszyfrowanym pliku (BWZ poda hasło w oddzielnym mailu) do BWZ do 10.03.2023 r.;
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ10.02.2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212). 

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434