Doshisha University

Adres strony internetowejhttps://www.doshisha.ac.jp/en/
Okres pobytu: semestr zimowy 2024/2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Oferowane programy:

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego odpowiednio dla:
 • Global Education Module (GEM): język angielski na poziomie min. B2
 • Japanese Language and Culture Module (Nichibun): potwierdzenie nauki języka japońskiego na uczelni (poziom uniwersytecki) od min. roku w momencie zgłoszenia.

WAŻNE: Po przyznaniu nominacji nie ma możliwości zmiany programu!

Więcej informacji oraz lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną: https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien przesłać w zaszyfrowanym pliku (BWZ poda hasło w oddzielnym mailu) do BWZ do 15.03.2024 r. Akceptowane będą wyłącznie skany PDF.
 • Formularze aplikacyjne i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 18.01.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24