Chung-Ang University, Seul, Korea Południowa

Adres strony internetowej: https://neweng.cau.ac.kr/index.do

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*

Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim) ze wskazaniem wybranego programu w Keio University (należy wskazać tylko 1 program);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 6000 USD na semestr).

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – zgodnie z informacjami dostępnymi w Fact Sheet:

 1. Online Application;
 2. Original Copy of Official Academic Transcript from Home University;
 3. Valid Copy of Passport;
 4. Original Copy of Financial Statement;
 5. Digital Passport-size Photo (Image File).

Uwagi:

 • * Dla studentów studiów magisterskich dostępne są tylko kursy oferowane przez Graduate School of International Studies;
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do 12.05.2024 r. poprzez portal aplikacyjny Chung-Ang University we wskazanych formatach plików.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 15.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24