Specjalny Program stypendialny Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach Specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

 

Wymagania do kandydatów

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

  • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków

oraz

  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

  • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
  • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Uwaga: obywatelstwo studenta/ naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.
Osoba otrzymująca stypendium nie może beneficjentem innych programów finansowanych z NCN.

 

Możliwy czas trwania stypendium: od 6 do 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2022 r. Nabór prowadzony w trybie ciągłym. Termin składania wniosków przedłużony do 11 września 2022.

Okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.

 

Warunki finansowe

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają stypendium w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł. miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty
Jednostki UW zainteresowane przyjęciem stypendysty powinny dostarczyć następujące dokumenty:

1)      Wypełniony formularz wniosku NCN ( w języku angielskim) podpisany przez kierownika jednostki

2)      Kopia dokumentu potwierdzający przekroczenie przez kandydata granicy polskiej nie wcześniej, niż 24 lutego 2022 r. lub, w przypadku osób przebywających na terytorium Ukrainy, oświadczenie kandydata, że w przypadku zakwalifikowania do programu co najmniej połowa wnioskowanego okresu realizacji programu będzie realizowana na terytorium Polski

3)      Wypełniony i podpisany przez kierownika jednostki przyjmującej i opiekuna naukowego wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie

4)      CV studenta/naukowca (w języku angielskim)

5)      CV opiekuna naukowego (w języku angielskim)

6)      Plan integracji/reintegracji, dotychczasowa współpraca oraz opis korzyści – przygotowany przez jednostkę przyjmującą – limit 1 strona (w języku angielskim)

7)      Jeśli część programu będzie realizowana zdalnie – uzasadnienie (w języku angielskim).

 

Ww. dokumenty należy przesyłać do dnia 22 sierpnia 2022 w formie elektronicznej na adres: international@adm.uw.edu.pl

 

Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje NCN. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych przez NCN nastąpi w terminie miesiąca od daty zakończenia naboru (zakończenie naboru – 16.09), ale w uzasadnionych okolicznościach centrum jest uprawnione do wydłużenia oceny maksymalnie do 3 miesięcy. Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana stypendystom pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.

 

e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Procedura składania wniosków: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf

 


 

Бюро міжнародної співпраці оголошує конкурс заявок на Спеціальну стипендіальну програму Національного центру науки для українських студентів і науковців, які не мають ступеня доктора

 

Програма фінансується Фондом двосторонніх відносин у рамках Програми базових досліджень, оператором якої в 3-ому наборі Норвезьких фондів та фондів ЄЕЗ на 2014-2021 рр. є Національний центр науки.

Метою програми є фінансова підтримка студентів/науковців шляхом надання їм можливості продовжувати навчання, вести роботу над магістерською чи докторською дисертацією чи здійснювати будь-яку іншу форму навчання в польських наукових установах.

 

Вимоги до кандидатів

Студент/науковців, який подає заявку до участі у програмі, повинен відповідати наступним вимогам:

  • не має докторського ступеня або еквівалентної кваліфікації (кандидата наук в українській системі) на момент закінчення набору заявок

і

  • не раніше, ніж 24 лютого залишив Україну внаслідок війни або має намір залишити Україну;

а також:

  • був/є студентом/докторантом українського закладу вищої освіти у 2021/2022 навчальному році, або
  • був/працює в науковому підрозділі в Україні.

Примітка: громадянство студента/науковця не враховується під час перевірки ввідповідності вимогам участі у програмі.

Особа, яка отримує стипендію, не може бути бенефіціаром інших програм, які фінансуються NCN.

 

Можливий період реалізації стипендії: від 6 до 12 місяців.

Остаточний термін подачі заявок: 22 серпня 2022 р. Продовжено до 11 вересня 2022 року.

Реалізація стипендії не може розпочатися пізніше 1 березня 2023 р. Дозволяється реалізація програми дистанційно з території України протягом періоду, не довшого, ніж половина терміну запланованої реалізації програми.

 

Фінансові умови

Зараховані кандидати будуть звільнені від оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 3,5 тис. злотих. до 5 тис. злотих злотих щомісяця.

 

Необхідні документи
Підрозділи Варшавського університету, зацікавлені прийомом стипендіата, повинні надіслати наступні документи:

1)  Заповнений бланк заявки NCN (англійською мовою), підписаний керівником підрозділу/факультету Варшавського університету.

2) Копія документа, що підтверджує факт перетину кандидатом польського кордону не раніше 24 лютого 2022 року або, у випадку осіб, які перебувають в Україні, декларація кандидата про те, що, у випадку його зарахування до програми, принаймні половина періоду реалізації програми буде здійснюватися на території Польщі

3) Заява про надання згоди на участь у Програмі, заповнена та підписана керівником приймаючого підрозділу та науковим керівником

4) Резюме студента / наукового співробітника (англійською мовою)

5) Резюме наукового керівника (англійською мовою)

6) План інтеграції/ реінтеграції, існуюча співпраця та опис переваг – підготовлений приймаючим підрозділом – ліміт 1 сторінка (англійською мовою)

7) Якщо частина програми буде реалізовуватися дистанційно – обґрунтування (англійською мовою).

 

Вищезазначені документи слід надсилати до 22 серпня 2022 року в електронному вигляді на адресу: international@adm.uw.edu.pl

 

Рішення про призначення стипендії приймає NCN. Рішення буде прийняте до 26 вересня 2022 р. Інформація про призначення фінансування надсилатиметься стипендіатам у письмовій формі у найближчий можливий період.

 

Електронна адреса: international@adm.uw.edu.pl

Процедура подачі заявок: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf


Data publikacji: 05 sierpnia 2022