Komunikat w sprawie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych

 

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą być realizowane z dniem 1 września br., pod warunkiem uzyskania zgody kierownika jednostki UW.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy ponownie rozważyć celowość wyjazdu i możliwość osiągnięcia zakładanych celów oraz uwzględnić wszystkie okoliczności wynikające z pandemii SARS-CoV2, w szczególności:

–  bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– możliwości odbycia podróży do kraju docelowego i instytucji przyjmującej oraz powrotu do Polski,

– restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa, oraz innych zaleceń władz lokalnych,

– ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu  oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,

– posiadanie właściwego ubezpieczenia*, przy czym Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia lub niewłaściwego jego zakresu.

* Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ potwierdza uprawnienia posiadacza do uzyskania w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z nagłych powodów medycznych (niezależnie od tego czy przyczyną jest wypadek czy choroba zakaźna), z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń.

Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących osoby ubezpieczone w państwie pobytu. Mimo posłużenia się kartą, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje. osoba chcąca wyjechać do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinna dodatkowo być świadoma, że w części państw Unii Europejskiej obowiązują koszty współpłacenia pacjenta. Takie koszty mogą być bardzo wysokie w przypadku pobytu np. na oddziale intensywnej terapii. Zaleca się rozważenie wykupienia dodatkowego komercyjnego ubezpieczenia, które będzie pokrywać ewentualne koszty współpłacenia.

W czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego służby sanitarne mogą poddać osobę chorą lub podejrzaną o zachorowanie podobnym środkom nadzoru jak inspektor sanitarny w Polsce. Pobyt może zatem zostać przymusowo wydłużony, co będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami utrzymania oraz dłuższą niż przewidywano nieobecnością w pracy lub na studiach. [Na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia].

W przypadku wątpliwości dotyczących karty EKUZ dla pracowników UW wyjeżdżających zagranicę, pracownicy proszeni są o kontakt z p. Marzeną Górską z Sekcji ds. ubezpieczeń Biura Spraw Pracowniczych UW (marzena.gorska@adm.uw.edu.pl).


Data publikacji: 14 września 2020