Czy pacjent wyjeżdżający do kraju UE z kartą EKUZ będzie leczony w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2?

 

EKUZ potwierdza uprawnienia posiadacza do uzyskania w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z nagłych powodów medycznych (niezależnie od czy przyczyną jest wypadek czy choroba zakaźna), z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim UE pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących osoby ubezpieczone w państwie pobytu.

Mimo posłużenia się kartą, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje.

Ważne ! Osoba chcąca wyjechać do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mimo zaleceń GIS powinna dodatkowo być świadoma, że w części państw Unii Europejskiej obowiązują koszty współpłacenia pacjenta. Takie koszty mogą być bardzo wysokie w przypadku pobytu np. na oddziale intensywnej terapii. W zależności od przebiegu choroby oraz występujących powikłaniach COVID-19 pacjent może wymagać pobytu na oddziale intensywnej terapii.

Jeśli dana osoba mimo wszystko decyduje się na wyjazd, zaleca się rozważenie wykupienia dodatkowego komercyjnego ubezpieczenia, które będzie pokrywać ewentualne koszty współpłacenia.

W czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego służby sanitarne mogą poddać osobę chorą lub podejrzaną o zachorowanie podobnym środkom nadzoru jak inspektor sanitarny w Polsce. Oznacza to, że pobyt może zostać przymusowo wydłużony, co będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami utrzymania oraz w przypadku osób aktywnych zawodowo dłuższą niż przewidywana nieobecnością w pracy.


Data publikacji: 25 sierpnia 2020