Saitama University

Adres strony internetowejhttp://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: semestr letni 2023/24
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 2.4 w skali 4.0);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego: CEFR – poziom B2 lub wyższy; lub znajomości języka japońskiego: JLPT N1 lub N2;
 6. Oficjalny dokument określający okres nauki studenta, w tym przewidywaną datę ukończenia studiów wydany/zatwierdzony przez dziekanat/sekretariat (w języku angielskim lub japońskim).

Szczegółowe wymagania programu oraz lista potrzebnych dokumentów  (zgodnie z informacjami w: Factsheet for STEPS SPRING 2024):

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną powinny zostać przesłane przez osoby nominowane do dnia 1 października 2023 r.
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

 

Termin składania wniosków do BWZ31 lipca 2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434