Saitama University, Saitama, Japonia

Adres strony internetowejhttps://en.saitama-u.ac.jp/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 2.4 w skali 4.0); kalkulator średniej ocen: https://www.scholaro.com/gpa-calculator/
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Wykaz zaliczeń w tłumaczeniu na język angielski lub japoński; dokument musi zawierać informację o skali ocen i uzyskanej średniej ocen;
 6. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego: CEFR – poziom B2 lub wyższy; lub znajomości języka japońskiego: JLPT N1 lub N2;
 7. Oficjalny dokument określający okres nauki studenta, w tym przewidywaną datę ukończenia studiów wydany/zatwierdzony przez dziekanat/sekretariat (w języku angielskim lub japońskim);
 8. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 500,000 JPY na semestr).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską: zgodnie z listą zawartą w informatorze dla kandydatów

 1. Signatures of the Applicant, Advisor/Coordinator, guarantor
 2. Financial Statement
 3. Reason for studying in Japan
 4. Copy of the ID page of passport
 5. Digital Color Picture Photo
 6. Academic Reference (Recommendation Letter)
 7. Health Certificate
 8. Medical History

Więcej informacji: Factsheet

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną powinny zostać złożone przez osoby nominowane przez system SpeedVisa do dnia 17.04.2024 r. Link do systemu zostanie udostępniony nominowanym studentom.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 28.01.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24