Saitama University

Uczelnia: Saitama University
Adres strony internetowejhttp://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: drugi semestr 2020/21
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów(Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim) i informacją o znajomości języka obcego (język angielski lub język japoński)

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w DOKUMENCIE )*:

 1. Application Form – to be filld in PDF file by typing only
 2. Application for Certificate of Eligibility  – to be filld in PDF file by typing only **
 3. Pre-Arrival Questionnaire for New Incoming Students – to be filld in Word file by typing only
 4. Financial Statement – Bank balance certificate, Scholarship certificate etc.
 5. Tuberculosis (TB) Clearance
 6. Statement of Purpose – either in Japanese or English
 7. Academic Reference
 8. Official Academic Transcript
 9. Passport Copy – the face page
 10. Digital Color Picture of Passport Photo – high-quality JPG or PNG only, not scanned one
 11. Official Language Proficiency Score Report Copy *If applicable : TOEFL, IELTS, JLPT, etc.

*W przypadku dokumentów w językach innych niż japoński czy angielski wymagane jest dostarczenie tłumaczenia (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe)
**Dodatkowe informacje

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną przesyłane są za pośrednictwem BWZ do 11 LISTOPADA 2020 r.
 • Wymagane są jedynie skany oryginalnych dokumentów

Termin składania wniosków do BWZ30 WRZEŚNIA 2020 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator: Olga Gontarska

e-mail: o.gontarska@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 482

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24