Saitama University

Uczelnia: Saitama University

Adres strony internetowej: http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Termin stypendium: semestr letni 2023

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 2.4);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego: CEFR – poziom B2 lub wyższy; lub znajomości języka japońskiego: JLPT N1 lub N2;
 6. Oficjalny dokument określający okres nauki studenta, w tym przewidywaną datę ukończenia studiów wydany/zatwierdzony przez dziekanat/sekretariat (w języku angielskim lub japońskim).

Szczegółowe wymagania programu oraz lista potrzebnych dokumentów  (zgodnie z informacjami w: Factsheet for STEPS…)*:

Uwagi: w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną powinny zostać przesłane przez osoby nominowane do dnia 1 października 2022r.
 • Formularze i dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ15 sierpnia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212

e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

tel.: 22 55 20 434