Universidad de Los Andes, Chile

Adres strony internetowejhttps://www.uandes.cl/

Termin pobytu i długość pobytu: Semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 (Sierpień – Grudzień 2024)
Liczba miejsc: 4
Dla kogo: studenci studiów I. stopnia i jednolitych magisterskich (po ukończeniu pierwszego roku studiów na UW) oraz studenci studiów II. stopnia
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie

Warunki finansowe

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Certyfikat lub zaświadczenie z jednostki potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego – co najmniej na poziomie B2.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Więcej informacji na temat wymiany oraz dokumentów wymaganych przez uczelnie przyjmującą, można zaleźć w -> Fact Sheet.
 • UANDES oferuje kursy w językach:

Termin zgłoszeń: wtorek 2 kwietnia 2023 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Chile – UANDES – semestr zimowy 2024/2025) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 24). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, email: katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24.