Hong Kong Polytechnic University, Hongkong

Adres strony internetowejhttps://www.polyu.edu.hk/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*

Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • W momencie przesyłania dokumentów zgłoszeniowych nominowani studenci będą zobowiązani do poniesienia bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości HK$550.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej oraz wskazaniem wybranej jednostki na uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości wymaganej przez uczelnię partnerską (co najmniej HK$35,000).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską zgodnie z informacjami dostępnymi w dokumencie Information Sheet for Student Exchange Programme Academic Year 2024/2025

 1. CV;
 2. Official transcript with grading scale;
 3. List of subjects currently enrolled (if not recorded on Official transcript);
 4. Copy of identity document;
 5. Visa application form;
 6. Copy of financial proof;
 7. Recent identity photo;
 8. English proficiency proof of IELTS 6.0 or TOEFL 80 internet-based (if applicable).

Więcej informacji na stronie PolyU.

Uwagi:

 • *HKPU oferuje studentom przyjeżdżającym wyłącznie zajęcia na poziomie licencjackim.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w PolyU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 15.04.2024 r. poprzez portal aplikacyjny PolyU.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 20.02.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24