Showa Women’s University, Tokio, Japonia

Adres strony internetowej: https://en.swu.ac.jp/

Okres pobytu: semestr zimowy 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Możliwość wyboru jednego z dwóch programów studiów (w zależności od poziomu znajomości języka japońskiego):

 1. Intensive Japanese Language Program (for those who have finished basic level Japanese and have attained or are close to attaining JLPT N3).
 2. Academic Program (for those who have JLPT N2 or equivalent and are comfortable taking courses in Japanese with Japanese native speakers);

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat / sekretariat (minimum 3,49);
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. potwierdzenie znajomości języka obcego odpowiednio dla:
  • Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level) – certyfikat N3 level on the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) or above;
  • Academic Program (Advanced Level) – certyfikat N2 level on the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) or above.

Wymagane dokumenty – w języku angielskim: lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://cie.swu.ac.jp/english/prospective/procedures/#c

 1. Personal Information and Consent Form
 2. Self-introduction Sheet (Handwritten)
 3. Transcript of Home Institution in English with official seal
 4. Certificate of Enrollment (Student Registration) in English with official seal
 5. Letter of Recommendation from Home Institution in English or Japanese (free format)
 6. Application for Certificate of Eligibility (COE)
 7. ID photo
 8. Passport copy
 9. JLPT score copy *only for those who have them

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 15.05.2024 r. w systemie rejestracji we wskazanych formatach plików.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 08.04.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24