Showa Women’s University

Uczelnia: Showa Women’s University

Adres strony internetowejhttps://cie.swu.ac.jp/english/prospective/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Termin stypendium: semestr letni 2022/23

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

 Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Stypendium JASSO w wys. 80 000 jenów (wymagana średnia min. 2.30 za rok 2021).
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Możliwość wyboru jednego z dwóch programów studiów:

 1. SWU Academic Program (Advanced Level),
 2. Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level)

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego:

SWU Academic Program (Advanced Level) – certyfikaty: N2 level on the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) or above;

Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level)– certyfikat: basic Japanese (JLPT N3 level or CEFR A2 level recommended.

 Więcej informacji dotyczącej wymiany oraz lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną na stronie.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji do dnia 25.11.2022 r.

Uwagi: w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

 

Termin składania dokumentów  17 listopada 2022 r.
Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,
tel.: 22 55 20 434