Showa Women’s University

Uczelnia: Showa Women’s University

Adres strony internetowej

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne

Termin stypendium: semestr zimowy 2023/24

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Możliwość wyboru jednego z dwóch programów studiów:

 1. SWU Academic Program (Advanced Level),
 2. Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level)

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego:

SWU Academic Program (Advanced Level) – certyfikat

N2 level on the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) or above;

Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level)– zaświadczenie od lektora:

basic Japanese (JLPT N3 level or CEFR A2 level recommended)

Więcej informacji dotyczącej wymiany oraz lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną na:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji do dnia 25.05.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Termin składania dokumentów 27 kwietnia 2023 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą

e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,

tel.: 22 55 20 434