Showa Women’s University

Drukuj Drukuj

Uczelnia: Showa Women’s University

Adres strony internetowej: https://en.swu.ac.jp

Okres pobytu:
1 semestr w roku akademickim 2021/2022

Dla kogo:
studenci  studiów licencjackich i magisterskich

Studenci kierunków:
wszystkich

Możliwość wyboru dwóch programów studiów:

 1. SWU Academic Program (Advanced Level),
 2. Intensive Japanese Language Program (Intermediate Level)

Warunki finansowe:

 1. Zwolnienie z opłat za studia

Szczegółowe warunki i wymagania: 2021 Showa Incoming Exchange Program Information oraz na stronie.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 3,49)
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim)
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim)
 5. Potwierdzenie znajomości języka japońskiego N2 lub N3 (w zależności od wybranego programu).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną:

 1. Transcript of Home Institution in English *including latest grades;
 2. Certificate of Enrollment (Student Registration) in English;
 3. Letter of Recommendation from Home Institution;
 4. Inne zgodnie z:  https://cie.swu.ac.jp/english/prospective/procedures

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2  istnieje ryzyko zmian w realizacji programu tj. przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju i ograniczeniami w ruchu lotniczym.

Możliwość wyjazdu do Japonii uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz japońskich odnośnie zniesienia ograniczeń wjazdowych. Jeśli przy wjeździe do Japonii wymagana będzie kwarantanna, każdy student będzie odpowiedzialny za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie kwarantanny.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu  na Showa Women’s University należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 Termin składania wniosków do BWZ30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl , tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24