Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Adres strony internetowejhttps://www.pucsp.br/home
Termin pobytu i długość pobytu: semestr zimowy 2024/2025 (lipiec  – grudzień 2024)
Liczba miejsc: 2 miejsca na semestr
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (po zaliczeniu pierwszego roku), studenci studiów II stopnia
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie

Warunki finansowe

 • Zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelni goszczącej;
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo i zaliczenie zajęć – minimum B2.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Nominowane osoby zobowiązane są dostarczyć uczelni przyjmującej, do 30.05.2024 r., zgodnie z informacjami w Fact sheet, następujące dokumenty:
  • CV i list motywacyjny w j. portugalskim;
  • Transkrypt ocen;
  • Kopię paszportu;
  • UWAGA: Studenci I, II st. oraz studiów j.m. na UW są studentami „graduação” w rozumieniu PUC-SP.
 • Programy dostępne w PUC-SP wraz z listą przedmiotów na każdym kierunku – https://www.pucsp.br/graduacao – po wyborze kierunku należy wybrać „Matriz Curricular” z lewego menu.

Termin zgłoszeń: wtorek 2 kwietnia 2024 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: ‘PUC – nabory – semestr zimowy 2024/2025) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, adres email: katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 48 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24.