L. N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Adres strony internetowejhttps://enu.kz/en/
Termin pobytu i długość pobytu: 1 semestr, semestr zimowy 2024/25
Liczba miejsc: bez limitu
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w akademiku.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych i utrzymania pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW (BWZ):

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

 Dokumenty wymagane przez ENU podczas aplikowania:

 1. List nominacyjny z uczelni macierzystej
 2. Kopia paszportu
 3. Karta przebiegu studiów w języku angielskim

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • W celu podjęcia nauki w Kazachstanie wymagana jest WIZA. Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Dodatkowe informacje dotyczące wymiany na ENU:

Welcome to ENU

Przedmioty w języku angielskim i w języku rosyjskim

 Termin przesłania zgłoszeń (dokumenty wymagane przez UW): poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Wymiana ENU, Kazachstan) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 29C). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C