L. N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Adres strony internetowej: https://enu.kz/en/
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr letni 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w akademiku.
Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych i utrzymania pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

 

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną podczas aplikowania:

 1. Nomination letter from the university
 2. Passport
 3. A certificate from the university indicating the student’s specialty
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • W celu podjęcia nauki w Kazachstanie wymagana jest WIZA. Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na ENU należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na ENU:

Welcome to ENU 2022

Educational Programes in English

Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do ENU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 08 grudnia 2023 r.

Termin składania dokumentów do BWZ: 22 listopada 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 29C).

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C