L. N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Adres strony internetowej: https://enu.kz/en/
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w akademiku.
Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych i utrzymania pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną podczas aplikowania:

 1. Nomination letter from the university
 2. Passport
 3. A certificate from the university indicating the student’s specialty

Uwagi: w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • W celu podjęcia nauki w Kazachstanie wymagana jest WIZA. Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Możliwość wyjazdu do Kazachstanu uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych odnośnie do zniesienia ograniczeń co do wjazdu na terytorium Kraju. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na ENU należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na ENU:

Welcome to ENU 2022

Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do ENU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 20.12.2022 r.

Termin składania dokumentów do BWZ: 10 listopada 2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany).

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212