CEEPUS

Wyjazdy na stypendia w ramach Programu CEEPUS

Procedura rekrutacyjna na stypendia CEEPUS odbywa się w systemie CEEPUS bez udziału BWZ. Stypendystom przysługuje zwrot kosztów przejazdu na stypendium najtańszym środkiem transportu – kolej II kl., autobus. Transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody Biura CEEPUS, która udzielana jest przed realizacją stypendium na podstawie pisemnego wniosku stypendysty z załączonymi oficjalnymi wycenami transportu na danej trasie. Wnioski można składać poprzez e-mail: ceepus@nawa.gov.pl. Wniosek powinien zawierać oficjalne i aktualne wyceny kosztów podróży koleją lub wybranym środkiem transportu.

Zakup biletu odbywa się za pośrednictwem BWZ na wniosek osoby wyjeżdżającej po dostarczeniu następujących dokumentów:

Zakup biletu z własnych środków, poza Why not TRAVEL, możliwy jest wyłącznie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie biletu w stosunku do oferty od Why not TRAVEL, po uzyskaniu zgody BWZ – szczegółowe zasady występowania o zgodę. W ciągu 30 dni po powrocie ze stypendium stypendysta składa wniosek do BWZ o refundację kosztów podróży lub przekazuje informację o rezygnacji z ubiegania się o zwrot tych kosztów.

Do wniosku o refundację należy załączyć następujące dokumenty:

  • Podanie o zwrot kosztów podróży z danymi dotyczącymi wyjazdu oraz konta bankowego, na które powinien nastąpić zwrot;
  • Bilety, fakturę;
  • Bankowy dowód wydatkowania środków (jeśli zakup online);
  • Decyzję CEEPUS Office na zmianę środka transportu (jeśli bilet lotniczy);
  • Zgodę BWZ na uznanie kosztów (jeśli bilet został zakupiony samodzielnie z własnych środków);
  • Letter of Confirmation z kodami QR;
  • Student/Teacher Mobility Report z kodami QR;

W sytuacji stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji BWZ wezwie stypendystę do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni pod rygorem odrzucenia wniosku i uznania, że student rezygnuje z refundacji. Informacja o rezygnacji przekazana zostanie w ciągu 14 dni do Biura CEEPUS.

Rozliczenie pobytu przy zakupie biletów przez BWZ:

  1. Do rozliczenia wymagane są następujące dokumenty:
  • Letter of Confirmation z kodami QR;
  • Student/Teacher Mobility Report z kodami QR.

Dokumenty należy wprowadzić do systemu CEEPUS w ciągu 30 dni od daty zakończenia pobytu.

Koordynator Programu CEEPUS w BWZ:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24, poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.00
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434