CPRDiP ogłasza nabór wniosków w konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie”
28 lipca 2021

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór wniosków w konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie”. Najważniejsze informacje poniżej:

Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie

 • Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia:
  • Szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, samorządy lokalne.
 • Kto może uczestniczyć w wymianie?
  • Młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz szkół wyższych w Polsce i w Federacji Rosyjskiej. Wymaga się min. 10, a maks. 20 uczestników z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów).
 • Na czym ma polegać realizowany projekt?
  • Zorganizowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej 4 spotkań uczniów/studentów z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować.
  • Temat przewodni ustala wnioskodawca.
 • Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
  • Na pokrycie kosztów – 10% na koszty administracyjne, a 90% na koszty merytoryczne
   • wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych
   • koszt podróży
   • koszt zakwaterowania i wyżywienia
   • koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
   • koszt tłumaczenia
   • koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   • koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia
   • biletów wstępu do instytucji kultury
   • transportu lokalnego
   • wynagrodzenie księgowego
   • koszt materiałów biurowych
   • koszt usług pocztowych
   • koszt usług kserograficznych
  • Dotacja nie może przekroczyć 80% budżetu projektu, zatem minimum 20% wkład własny.
 • Kto decyduje o wyborze?
  • Komisja powołana przez Dyrektora Centrum w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
 • Termin składania wniosków to 16 sierpnia 2021 r. a projekt trzeba zrealizować najpóźniej do 31 października 2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie CPRDiP.


Bieg Erasmusa, 24.09.2021
16 lipca 2021

Pobierz obrazki

Weź udział w Biegu Erasmusa+

Wydarzenie, organizowane już po raz 5-ty, ponownie odbędzie się w formule zdalnej.
24 września 2021 roku, w całej Polsce 4-osobowe drużyny staną do rywalizacji, których cel będzie jeden: przebiec, w dowolnym miejscu, łącznie jak najdłuższy dystans w 60 minut.

W tegorocznej edycji, wspólnymi siłami, podejmiemy próbę pobicia rekordu Polski
w kategorii „najwięcej osób, które wzięło udział w wirtualnym biegu w ciągu 24 godzin” Dołącz do naszego wydarzenia i pomóż nam ustanowić nowy rekord!

W tym roku Narodowa Agencja poszerza formułę o możliwość startu pojedynczych osób, które zostaną losowo połączone w sztafety z innymi indywidualnymi biegaczami.

Rejestracja

 

 


Ankieta SGGW
12 lipca 2021

Zapraszamy do wypełnienia ankiety SGGW

W związku z realizacją projektu Erasmus+ KA2

pt. “COVID 19 pandemic as an “opportunity window” for the transition towards new and more inclusive internationalization through virtual mobility”,

serdecznie zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, będącej jednym zadań koordynowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

LINK do ankiety 


Druga tura ogólnouniwersytecka częściowe studia Erasmus 2021/22
30 czerwca 2021

Uniwersytet Warszawski nadal oczekuje na informację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+ o przyznanych funduszach na wyjazdy dot. częściowych studiów Erasmus w roku akademickim 2021/22. Dlatego publikacja zasad dot. organizacji drugiej tury ogólnouniwersyteckiej została przesunięta na koniec sierpnia br.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zespół Sekcji Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą

 

University of Warsaw is still waiting for the information from the Foundation for the Development of the Education System, Erasmus+ National Agency, on the budget allocated to UW for the 2021/22 Erasmus student mobilities. Consequently, the additional round of applications for Erasmus mobilities for studies (for the second semester of 2021/22) has been postponed until the end of August.

We apologise for this inconvenience.

Erasmus Section

International Relations Office


Universidade de Brasília (UnB), Brazylia – Stypendia dla studentów
29 czerwca 2021

Uczelnia: Universidade de Brasília (UnB)

Adres strony internetowej: http://int.unb.br/br/

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
4 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (I rok studiów musi być zaliczony), magisterskich i doktoranckich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną w języku angielskim lub portugalskim:

 1. List nominacyjny wystawiony przez UW (Biuro Współpracy z Zagranicą),
 2. Formularz zgłoszeniowy online,
 3. Karta Przebiegu Studiów / Transcript of Records (wystawia jednostka prowadząca studia),
 4. Skan paszportu (strona ze zdjęciem),
 5. Życiorys naukowy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu wystarczających funduszy podczas pobytu w Brazylii.
 7. Studenci studiów doktoranckich przedstawiają również projekt badawczy zgodny z międzynarodowymi standardami akademickimi.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Możliwość wyjazdu do Brazylii uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych odnośnie do zniesienia ograniczeń co do wjazdu na terytorium Kraju. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu na UnB należy uzgodnić z władzami jednostki prowadzącej studia na UW.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie INT UnB Exchange.
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani UnB nie pośredniczą w procesie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do UnB dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 01.11.2021 r.

Termin składania wniosków do BWZ 19 września 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24


Zostań EDUinspiratorem
25 czerwca 2021

Zostań EDUinspiratorem

Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu EDUinspirator i EDUinspiracje – Media

EDUinspirator jest wyjątkowym konkursem. Wyróżnia osoby, które są aktywne i znacząco wpływają na rozwój edukacji, wspierają innych w rozwoju oraz łączą w działaniu lokalne społeczności.

EDUinspiracje – Media to konkurs dla osób, które w sposób ciekawy i inspirujący poprzez wywiady lub reportaże potrafią przedstawić zagadnienia związanie z edukacją.

EDUinspirator 2021

O konkursie

Pobierz obrazki