Zadania BWZ

 

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) należy koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicą, w szczególności:

1) przygotowanie projektu i udział w realizacji oraz monitorowanie strategii Uniwersytetu w zakresie umiędzynarodowienia;
2) rekomendowanie działań optymalizujących aktywność w zakresie podpisywania i realizowania umów Uniwersytetu z innymi podmiotami zagranicznymi;
3) koordynowanie działalności Uniwersytetu w zakresie udziału w sieciach zrzeszających uczelnie;
4) współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów bilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej, rządowych programów, programów europejskich oraz innych międzynarodowych w zakresie dydaktyki, mobilności i zarządzania Uczelnią;
5) organizacja wymiany osobowej (studentów, doktorantów, pracowników) w ramach ogólnouniwersyteckich umów bilateralnych, umów rządowych, w ramach programów dydaktycznych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych;
6) organizacja i obsługa delegacji przybywających na zaproszenie władz Uczelni oraz uczestników zagranicznych delegacji władz Uczelni;
7) opracowywanie, realizacja i rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów koordynowanych przez Biuro na zlecenie władz Uczelni;
8) prowadzenie rejestru umów międzynarodowych, których stroną jest Uniwersytet;
9) opracowywanie informacji o europejskich programach edukacyjnych oraz doradztwo w zakresie opracowywania tych projektów;
10) organizacja przetargów dotyczących zakupu biletów, wizowanie paszportów oraz realizacja umów z tym związanych;
11) opracowywanie w porozumieniu z Biurem Promocji UW treści merytorycznej materiałów informacyjno-promocyjnych dla odbiorcy zagranicznego oraz prowadzenie strony internetowej Biura;
12) obsługa finansowa spraw związanych ze współpracą z zagranicą;
13) wspieranie jednostek w zakresie składania wniosków do NAWA;
14) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora.


Na podstawie załącznika do zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego