Zakres zadań biura

Drukuj Drukuj

 

Do zakresu działania Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) należy koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą
z zagranicą, w szczególności:

1) przygotowanie projektu i udział w realizacji oraz monitorowanie strategii Uniwersytetu w zakresie umiędzynarodowienia;

2) rekomendowanie działań optymalizujących aktywność w zakresie podpisywania i realizowania umów Uniwersytetu z innymi podmiotami zagranicznymi;

3) koordynowanie działalności Uniwersytetu w zakresie udziału w sieciach zrzeszających uczelnie;

4) współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów bilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej, rządowych programów, programów europejskich oraz innych międzynarodowych w zakresie dydaktyki, mobilności i zarządzania Uczelnią;

5) organizacja wymiany osobowej (studentów, doktorantów, pracowników) w ramach ogólnouniwersyteckich umów bilateralnych, umów rządowych, w ramach programów dydaktycznych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych;

6) organizacja i obsługa delegacji przybywających na zaproszenie władz Uczelni oraz uczestników zagranicznych delegacji władz Uczelni;

7) opracowywanie, realizacja i rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów koordynowanych przez Biuro na zlecenie władz Uczelni;

8) prowadzenie rejestru umów międzynarodowych, których stroną jest Uniwersytet;

9) opracowywanie informacji o europejskich programach edukacyjnych oraz doradztwo w zakresie opracowywania tych projektów;

10) organizacja przetargów dotyczących zakupu biletów, wizowanie paszportów oraz realizacja umów z tym związanych;

11)opracowywanie w porozumieniu z Biurem Promocji UW treści merytorycznej materiałów informacyjno-promocyjnych
dla odbiorcy zagranicznego oraz prowadzenie strony internetowej Biura;

12) obsługa finansowa spraw związanych ze współpracą z zagranicą;

13) wspieranie jednostek w zakresie składania wniosków do NAWA;

14) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora.


Na podstawie załącznika do zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego