Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Uczelnia: Universität Hamburg
Adres strony internetowej: www.uni-hamburg.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 6 stypendiów jednomiesięczne
Termin stypendium: 2024 r.
Dla kogo: studenci studiów III stopnia
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Stypendium w wys. 1200,-Euro;
 • Zakwaterowanie we własnym zakresie;
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa doktorant.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez  kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH (w języku polskim);
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego (w języku polskim).

W języku niemieckim lub angielskim:

 1. Vorschläge/Working Programme
 2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmujące;
 3. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH;
 4. Potwierdzenie przyjęcia na UH;
 5. Świadectwo znajomości języka niemieckiego(nie dot. germanistów) lub angielskiego (nie dot. studentów anglistyki) na poziomie min. B2.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Termin składania dokumentów 31 stycznia 2024 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434