Umowy o wspólnych studiach

Wspólnie prowadzone studia I, II stopnia, jednolite magisterskie
zakończone wspólnym dyplomem lub wielokrotnymi dyplomami
(Notatka)

Uwaga!

 1. Trwają uzgodnienia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia z Biurem Współpracy z Zagranicą nt. procedury zawierania umów dotyczących wspólnie prowadzonych studiów oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.
 2. W sprawach dotyczących studiów doktoranckich i podyplomowych prosimy o kontakt z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.
 3. Informacja o umowach co-tutelle (o podwójnym promotorstwie).

STAN  PRAWNY

„Art. 168

1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.

2. Przedmiotem porozumienia może być prowadzenie studiów na kierunku i poziomie kształcenia, w którym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni polskich będących stronami porozumienia mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony w porozumieniu.

3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dyplom wspólny, spełniający wymogi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 167 ust. 3.

Art. 167

1. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów […].

1a. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu niezwłocznie ministrowi […] właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego […].

2a. […]

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, uwzględniając istniejące tytuły zawodowe;

2) warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów wspólnych [… ], oraz umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, biorąc pod uwagę poziomy i formę kształcenia oraz rodzaje tytułów zawodowych;

3) wzór suplementu do dyplomu, uwzględniając zakres niezbędnych informacji.”

—————————————————————————————————————–

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 279) w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na przepisy ujęte w:
§ 7. 1. 

§ 8. 1.
§ 9. 1.
§ 10. 1.

—————————————————————————————————————–

Ҥ 1
Zatwierdza się wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie – przez uczelnie uczestniczące w programie studiów prowadzonych wspólnie – stanowiące załącznik nr1, 2, 3 do uchwały.”

—————————————————————————————————————–

Zalecenia dotyczące porozumienia,
na podstawie którego uczelnie mogą wspólnie prowadzić studia
i wydawać dyplomy (dwu lub wielokrotne)*

* na podstawie materiałów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie na podstawie zawartego przez nie porozumienia.
 2. Zasady i tryb organizacji studiów oraz zasady wydawania dyplomu/ów ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu.
 3. Może być wydany dyplom jednej uczelni. Informacje o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu.
 4. Każda uczelnia  będąca stroną porozumienia może wydać swój dyplom oraz suplement do dyplomu.

Porozumienie o wspólnym kształceniu studentów powinno zawierać następujące informacje:

 1. nazwa studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwa kierunku, na jakim studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów);
 2. nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego / stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów uczelni realizującej wspólny program kształcenia;
 3. język prowadzenia studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania kompetencji, czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów, itp.);
 4. kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji;
 5. status studenta w każdej z uczelni będącej stroną porozumienia i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów;
 6. określenie warunków uzyskania tytułu / stopnia (jeżeli dotyczy: określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego);
 7. regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów);
 8. stosowana skala ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale krajów uczelni będących stroną porozumienia;
 9. rodzaj dyplomu, który będzie wydawany studentom, którzy ukończą wspólny program studiów, zgodnie z przepisami krajów uczelni będących stronami  porozumienia;
 10. forma, kwota i terminy odpłatności za studia;
 11. załącznikiem do porozumienia powinna być zawartość merytoryczna studiów, tj. plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca realizacji przez studenta danego modułu dydaktycznego oraz uczelni odpowiedzialnej za jego realizację, efekty kształcenia przypisane do programu studiów oraz poszczególnych modułów dydaktycznych.

Bez uzgodnienia zawartości merytorycznej wspólnych studiów, uruchamianie dalszych etapów związanych z ich organizacją, przygotowaniem i uruchomieniem jest bezcelowe (rada ekspertów bolońskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołu Erasmus Mundus).


Warszawa, 18.09.2017                        Sylwia Salamon – Biuro Współpracy z Zagranicą UW