Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Adres strony internetowejhttps://www.fflch.usp.br/
Termin pobytu i długość pobytu: semestr zimowy 2024/2025 (sierpień – grudzień 2024)
Liczba miejsc: 3 miejsca na semestr
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (po zaliczeniu pierwszego roku), studenci studiów II stopnia oraz studenci studiów doktoranckich
Uprawnione jednostki/dziedziny:

Kierunki humanistyczne i społeczne, dostępne w USP FFLCH:

Warunki finansowe

 • Zwolnienie z opłat za kształcenie w FFLCH USP
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Certyfikat znajomości języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo i zaliczenie zajęć – B2 (certyfikat lub zaświadczenie z jednostki).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Nominowane osoby zobowiązane są dostarczyć uczelni przyjmującej komplet wymaganych dokumentów do 20.05.2024r. zgodnie z informacjami na stronie: https://ccint.fflch.usp.br/alunos-estrangeiros oraz w Factsheet 2024/2025

Termin zgłoszeń: piątek 5 kwietnia 2024 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Brazylia – FFLCH USP – semestr zimowy 2024/2025) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 24). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24.