Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação (FE USP)

Adres strony internetowej: https://www4.fe.usp.br/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 miejsca jednosemestralne
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/24
Dla kogo: studenci studiów I st. i j.m. od drugiego roku, studenci studiów II st. i doktoranci
Uprawnione jednostki UW: studenci/doktoranci pedagogiki, iberystyki (spec. portugalistyka), kierunków kulturoznawczych dot. Brazylii i Ameryki Łacińskiej

Warunki finansowe:

 • Zwolnienie z opłat za kształcenie w FE USP
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności / dyrektora szkoły doktorskiej;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo i zaliczenie zajęć – B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki;
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby zobowiązane są dostarczyć uczelni przyjmującej do 15.06.2023 r. zgodnie z informacjami na stronie: https://www4.fe.usp.br/internacional/apoio/estudante-estrangeiro
  • UWAGA: wymagania dot. dokumentów różnią się w zależności od poziomu studiów.
 • Przed wyjazdem student/doktorant zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania dokumentów do BWZ:  03.04.2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora wymiany, przesyłając wiadomość z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz, ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 207 (Sekretariat)