El Colégio de México (ColMex)

Pełna nazwa uczelni: El Colégio de México
Adres strony internetowej: https://www.colmex.mx/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 8 stypendiów jednosemestralnych
Termin pobytu: semestr letni 2023/24 (styczeń – czerwiec)
Dla kogo: studenci I st. (od 2. roku), II st. i doktoranci UW
Uprawnione jednostki UW:

 • Studenci I st.: WNE, WNPiSM, CE, WPiA (administracja i samorząd terytorialny), MISHiS, WZ;
 • Studenci II st. WNE, WNPiSM, CE, WPiA (administracja i samorząd terytorialny), W. Socjologii, WSNSiR, WGiSR (gospodarka przestrzenna, urbanistyka, planowanie przestrzenne), Iberystyka i ILS (translatoryka), MISHiS, WZ;
 • Dokotranci dyscyplin nauk społecznych (SDNS, MSD).

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez KJD/dyrektora ds. kształcenia/koordynatora ds. mobilności/dyrektora kolegium;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 4,00) – studenci pierwszego roku studiów II st. przedkładają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu studiów I st.
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Dokument poświadczający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (certyfikat DELE lub inny na poziomie C1)
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Szczegóły wymiany:

 • Informacje dot. wymiany na stronie oraz w Fact-Sheet:
  • Studenci: Intercambio escolarizado
  • Doktoranci: Estancia de investigación
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie
  • wiza nie jest wymagana na pobyty poniżej 180 dni
 • ColMex oferuje zajęcia w języku hiszpańskim – katalog przedmiotów
  • Koniecznie jest wskazanie jednostki przyjmującej spośród centrów nauk (centros de estudios)
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.
 • Przewodnik po ColMex dla studentów z wymiany: https://oia.colmex.mx/index.php/estudiantes-de-intercambio/el-abc-de-los-estudiantes-de-intercambio

Termin składania dokumentów do BWZ: poniedziałek 18 września 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora wymiany, przesyłając wiadomość (temat: Meksyk – Colmex – semestr letni 2023/24) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
bud. Stary BUW, p. 207
tel. 22 55 24 008
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl